• 22 września 2017r. Rozgrywka 4, Tura 423.
  x
  Wrzesień 2017
  PNWTŚRCZPTSOND
      
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  Listy prezydenckie.
  Listy parlamentarne
  Listy parlamentarne i prezydenckie
  Wybory prezydenckie I lub II tura
  Wybory parlamentarne
  Wybory parlamentarne i prezydenckie
  Nowa rozgrywka
 • Menu Premium
 • Odkrycie tajnych akt.
  x
  Odkrycie tajnych akt.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
x

Zadanie # ().

x
x

Wisielec bez polskich znaków.

x

Należy sterować myszką.

Tweety użytkownika @PolisOnline

Konstytucja Polis Online - projekt obywatelski (Strona: 1)

Powrót
Agnieszka Policyjna
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Rewolucyjna Partia:
Post #1 , (Nieczytany !)

My, obywatele Polis Online, świadomi historycznej przeszłości oraz popełnionych błędów i wypaczeń, pragnąc zbudować trwały fundament państwowości, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, której uroczyście ślubujemy przestrzegać i bronić.

I FORMA RZĄDÓW
1. Polis Online jest republiką.
2. Wszelka władza w państwie pochodzi od obywateli.

II PARLAMENT
1. Parlament Polis Online jest wyłącznym organem władzy ustawodawczej w państwie.
2. Posłem może być ten, kto spełnia warunki określone przez Administrację Gry.
3. Mandat poselski nie może być łączony z urzędem Prezydenta Wirtualnego Państwa, Wiceprezydenta Polis Online oraz stanowiskiem Sędziego. Nadto ustawa może określić inne przypadki zakazu łączenia mandatu z funkcją publiczną.
4. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybierany z grona posłów.
5. Parlament działa według ustalonego przez siebie Regulaminu, który określa organizację wewnętrzną Izby.
6. Kadencja Parlamentu wynosi 3 tygodnie.
7. Parlament rozstrzyga sprawy w drodze ustaw lub uchwał. Decyzje Parlamentu wymagają zatwierdzenia przez Prezydenta. Prezydent podejmuje decyzje w tej sprawie w ciągu 3 dni od przedłożenia mu aktu. Jeśli Prezydent odmówi złożenia podpisu, Parlament ma prawo odrzucić sprzeciw Prezydenta większością 2/3 głosów.

III PREZYDENT Polis Online
1. Kierowanie sprawami państwa oraz wszelka władza wykonawcza należy do Prezydenta Polis Online.
2. Prezydent jest wybierany przez Obywateli spośród kandydatów spełniających wymogi określone przez Administrację Gry.
3. Prezydentem zostaje wybrany ten kandydat, który zdobędzie więcej niż 50% oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów takiego wyniku nie osiągnął, w terminie ustalonym przez Administrację odbywa się ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci z najlepszymi wynikami w pierwszym głosowaniu. Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma większość głosów. W przypadku remisu decyduje wyższe miejsce w rankingu aktywności.
Prezydent może sprawować swój urząd przez maksymalnie dwie kadencje z rzędu.
4. Kadencja Prezydenta trwa 4 tygodnie i rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano wyboru.
5. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
6. Prezydent za zgodą Parlamentu wyrażoną zwykłą większością głosów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
7. Prezydent tworzy i znosi instytucje państwowe, określa ich funkcjonowanie i powołuje osoby nimi kierujące.
8. Prezydent ustanawia, znosi i nadaje odznaczenia państwowe.
9. W ramach realizacji swoich kompetencji Prezydent wydaje dekrety (inaczej Postanowienia) ogłaszane w Rejestrze Aktów Wykonawczych, który stanowi wątek w Hyde Parku.
10. Prezydent wykonuje swoje kompetencje przy pomocy Gabinetu.
11. Prezydent jest zobligowany do powołania Wiceprezydenta.
12. Prezydent odpowiada przed Sądem Najwyższym na wniosek Parlamentu podjęty większością 2/3 głosów. Z dniem złożenia wniosku jest on zawieszony w sprawowaniu urzędu. Prawomocny wyrok skazujący oznacza złożenie z urzędu.
13. Prezydent może złożyć rezygnację z urzędu na ręce Przewodniczącego Sądu Najwyższego
14. W przypadku opróżnienia urzędu bądź zawieszenia w jego sprawowaniu obowiązki Prezydenta do dnia wyboru nowego Prezydenta pełni Wiceprezydent urzędujący w momencie wystąpienia danej okoliczności.

IV SĄD NAJWYŻSZY
1. Sąd Najwyższy składa się z minimum trzech sędziów, w tym Przewodniczącego, mianowanych przez Prezydenta Wirtualnego Państwa na 6-tygodniową kadencję.
2. Opróżnienie urzędu Sędziego Sądu Najwyższego następuje jedynie w wyniku orzeczenia dyscyplinarnego, bądź złożenia rezygnacji.
3. Sąd Najwyższy jest właściwy w sprawach o których mowa we wcześniejszych postanowieniach niniejszej Konstytucji a także:
a) Dba o zgodność ze sobą aktów prawnych i jednolitość systemu prawnego
b) Rozstrzyga spory cywilne między obywatelami
c) Orzeka o winie lub niewinności w postępowaniu karnym oraz wymierza kary za popełnione przestępstwa
d) Rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwowymi
4. Szczegóły organizacji i postępowania przed Sądem Najwyższym określa Regulamin uchwalony przez Sędziów.

V POPRAWKI DO KONSTYTUCJI
1. Poprawki do Konstytucji mogą zaproponować Prezydent, grupa posłów w wymiarze 1/3 składu Parlamentu lub grupa 15 obywateli
2. Projekt poprawki jest poddawany dyskusji w Parlamencie a następnie rozpatrywany w głosowaniu parlamentarnym. Przyjęcie poprawki następuje większością 2/3 głosów Parlamentu .
3. Poprawki są podawane pod referendum jeżeli dotyczą formy rządów lub przepisów rozdziału V.
4. Pozostałe poprawki mogą być poddane pod referendum o ile wnioskodawca tego zażąda, lub Parlament podejmie taką decyzję.
5. Zmiany uznaje się za przyjęte jeżeli w referendum opowie się za nimi ponad połowa głosujących obywateli.
6. Poprawka wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania przez Prezydenta. Prezydent nie może odmówić podpisania poprawki zatwierdzonej w referendum.

VI PRZEPISY KOŃCOWE
1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu, w którym umieszczono ją w odpowiedniej zakładce systemowej
2. Z dniem wejścia w życie Konstytucji traci moc Tymczasowy Dekret Konstytucyjny. Ponadto tracą moc dekrety prezydenckie wydane na jego podstawie.


I POPRAWKA DO KONSTYTUCJI

1.Przed objęciem urzędu Prezydent składa wobec obywateli przysięgę następującej treści:
„Ja(imię i nazwisko ), obejmując urząd Prezydenta Polis Online uroczyście przysięgam, że dochowam wierności Konstytucji a powierzone mi obowiązki będę wykonywał z wykorzystaniem wszystkich umiejętności i wiedzy dla dobra Obywateli.(Można dodać: \"Tak mi dopomóż Bóg\")
2. Niezłożenie przysięgi w ciągu 48 godzin od wyboru oznacza zrzeczenie się urzędu. Jeśli przewodniczący sądu najwyższego w ciągu 12 godzin od złożenia przysięgi nie zgłosi uwag do jej poprawności uznaje się, że została złożona prawidłowo.

II POPRAWKA DO KONSTYTUCJI

I. PRAWA PODSTAWOWE
1. Polis Online zapewnia swoim obywatelom wolność wyznania.
2. Państwo gwarantuje wolność wypowiedzi i zgromadzeń.
3. Zatrzymanie, aresztowanie oraz konfiskata mienia może nastąpić jedynie za zgodą właściwych organów.
4. Państwo gwarantuje domniemanie niewinności oraz prawo do sprawnego i rzetelnego procesu.

II. OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE
1. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa panującego w Wirtualnym Państwie.
2. Każdy obywatel zobowiązany jest do ponoszenia określonych ustawowo ciężarów danin i świadczeń publicznych.
3. Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona Ojczyzny w przypadku zagrożenia jej niepodległości i suwerenności. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej może być obowiązany do służby zastępczej na określonych ustawowo zasadach.

III POPRAWKA DO KONSTYTUCJI

1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Wirtualnego Państwa są:
1)Konstytucja
2)ratyfikowane umowy międzynarodowe
3)ustawy i uchwały Parlamentu
4)dekrety prezydenckie
2.Rozporządzenia wydawane przez organy upoważnione do tego drogą ustawy lub dekretu mają charakter obowiązujący tylko dla instytucji im podległych.

IV POPRAWKA DO KONSTYTUCJI

1. Zakazuje się zadłużania budżetu państwa.
2. Polityka finansowa państwa opiera się na zasadzie zrównoważonego budżetu, tj. trwałej przewagi dochodów nad wydatkami.
3. Przepisy określone w pkt 1 i 2 niniejszej poprawki nie obowiązują w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Dodano: 2017-01-16 19:03:13
David Janowski
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Konserwatywna Partia: SiN
Post #2 , (Nieczytany !)

Nie wiem czy jest sens dodawania poprawek do pierwotnej wersji ustawy zasadniczej. Może warto ich treść włączyć w tekst główny.
Dodano: 2017-01-17 00:34:48
Agnieszka Policyjna
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Rewolucyjna Partia:
Post #3 , (Nieczytany !)

moze???
Dodano: 2017-01-17 14:49:16
Jan Nieważny
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Rewolucyjna Partia:
Post #4 , (Nieczytany !)

NIE MA ADMINA DEKLE!!!
Dodano: 2017-01-17 16:48:33
Paweł VII
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Konserwatywna Partia: Papa
Post #5 , (Nieczytany !)

To żywcem zerżnięte z WP. Polis to trup :(
Dodano: 2017-01-19 18:39:05
Ramon I Szponarski
Ugrupowanie: Centrum Doktryna: Elitarna Partia:
Post #6 , (Nieczytany !)

Może zacznijmy od pisania artykułami9 :-)
Dodano: 2017-03-01 18:51:29
Krzysztof Pściewuła
Ugrupowanie: Centrum Doktryna: Rewolucyjna Partia: Papa
Post #7 , (Nieczytany !)Dodano: 2017-03-13 17:51:27
Tomek Chomik
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Konserwatywna Partia: PiW
Post #8 , (Nieczytany !)

Gra idzie dalej??
Dodano: 2017-03-16 13:00:05
Jan Nieważny
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Rewolucyjna Partia:
Post #9 , (Nieczytany !)

Nie ma admina Debilu!
Dodano: 2017-03-17 14:52:09
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #10 , (Nieczytany !)

Konstytucja do śmieci
Dodano: 2017-03-31 14:19:14
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #11 , (Nieczytany !)

Taką samą mamy w WP xD
Dodano: 2017-03-31 14:35:49
boguslaw antyczny
Ugrupowanie: Centrolewica Doktryna: Reformistyczna Partia:
Post #12 , (Nieczytany !)

widzę, że kłótni ciąg dalszy:)
Dodano: 2017-04-03 09:03:56
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #13 , (Nieczytany !)

Nie ma kłótni Panie Bogusławie, działamy wszyscy dla dobra Polis
Dodano: 2017-04-03 09:36:39
Konstanty Bilski
Ugrupowanie: Centrum Doktryna: Prognostyczna Partia: Papa
Post #14 , (Nieczytany !)

http://politikana.cba.pl/index.php
Dodano: 2017-09-10 02:08:38
Zaloguj lub zarejestruj się aby napisać posta.

Logowanie

E-mail:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
FB
Zapomniałeś/aś hasła?
Wyślij kod aktywacyjny jeszcze raz.

Statystyki

Zarejestrowane konta: 911
Przyznane obywatelstwa: 720
Obywatele online: 0
Obywatele w więzieniu: 12

Reklama